O STOWARZYSZENIU

28 listopada 2008 r. Stowarzyszenie Rodziców  na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowniczego.

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich inicjatyw w zakresie: wspierania działalność Rady Rodziców, zapewnienia uczniom  równych szans zdobywania wiedzy  oraz rozwijania talentów i zainteresowań.

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

  • inicjowania i wspierania działań Rady Rodziców służących poprawie warunków nauczania;
  • udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich dla Zespołu Szkół;
  • wspierania Rady Rodziców w pomocy przy realizacji programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  przez nauczycieli i wychowawców Zespołu Szkół,
  • wspierania Rady Rodziców w realizacji programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb lokalnego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • integracji lokalnego środowiska wokół spraw związanych  z edukacją młodego pokolenia i przeciwdziałaniem  zjawiskom patologicznym deprawującym dzieci i młodzież;
  • upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wśród społeczności szkolnej;
  • upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży;
  • upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

Zapraszamy do współpracy.


Rachunek  Bankowy Stowarzyszenia Rodziców  na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy
85 9434 1025 2006 1604 0243 0001
Pysznica  ul. Wolności 324

 

 

 Zespół Szkół w Pysznicy ul.Wolności 324 / 37-403 Pysznica / tel. (0-15) 841-00-26 / e-mail szkola@ pysznica.pl / webmaster Władysław Szpunar