Aktualności
  15. 01. 2021 r.

Organizacja zajęć

   

 

Organizacja zajęć w szkole (od 18 stycznia 2021 r.) dla uczniów klas I-III
zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani po zajęciach przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do szkoły i w drodze powrotnej rodzice/opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 • Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły oznaczonej jako „strefa rodzica”, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem (zajęcia rozpoczynają się o stałej porze – o godz. 7.40).
 • Przy każdym wejściu do szkoły zostały zamontowane dozowniki do dezynfekcji rąk. Dodatkowo płyny do dezynfekcji będą w łazienkach, klasopracowniach, przy wejściu do hali sportowej, szatni i stołówki.
 • Ze względu na rozpoczęcie zajęć przez wszystkich uczniów o tej samej porze,  tym samym braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. w holu, w szatni i na korytarzach - przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu oraz w sytuacji przemieszczania się grupy w przestrzeniach publicznych (np.: w drodze na stołówkę) należy stosować środki ochronny osobistej (osłona ust i nosa).
 • Każda grupa uczniów (klasa) korzystać będzie z wyznaczonej szatni (od 18 stycznia zostaną przydzielone pojedyncze szatnie dla poszczególnych oddziałów).
 • W oddziałach klasowych, podczas zajęć, przerw, spacerów wokół szkoły (w sytuacji braku kontaktu z innymi grupami) nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 • Każda grupa uczniów (klasa) przebywać będzie w stałej klasopracowni. W celu ograniczenia do minimum możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami zostaną ustalone indywidualne harmonogramy przerw oraz godziny korzystania ze stołówki szkolnej dla określonych grup (równoległych klas).
 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. W czasie zajęć uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, które mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Przebywanie w szkole osób trzecich (kurierzy, dostawcy, oferenci itp.) zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. Osoby te, po zmierzeniu temperatury, bez widocznych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych mogą kontaktować się z pracownikami szkoły w wyznaczonych obszarach (z zachowaniem dystansu i  środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) uczeń zostanie odizolowany (o tym fakcie niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun).
 • Rodzic/opiekun jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu telefonicznego ze szkołą, a w przypadku otrzymania informacji o złym samopoczuciu ucznia, do natychmiastowego jego odbioru.
 • W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów chorobowych, rodzic zobowiązany jest do kontaktu z lekarzem celem oceny stanu zdrowia.

Zgodnie z wewnętrznymi procedurami, które zostały opracowane na początku roku szkolnego, szkoła pracować będzie w podwyższonym reżimie sanitarny. Monitorowane będą  codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania  czystości klasopracowni, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klawiatur, klamek oraz blatów stołów i poręczy krzeseł w stołówce po każdej grupie przy zmianowym wydawaniu posiłków. Pomieszczenia będą wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę).
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej nie ulegają zmianie, nadal  konieczny jest dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.