Historia
Rys historyczny pysznickiego szkolnictwa

Dzięki staraniom Grzegorza Studzieńskiego w 1593r. wybudowano w Pysznicy pierwszy kościół, a w 1605r. Biskup Krakowski Bernard Maciejowski erygował parafię w Pysznicy. Z dziejami parafii wiążą się też początki szkolnictwa. W dokumentach archiwalnych znajdują się zapiski na ten temat:

1617r. - Istnieje szkoła parafialna, którą kieruje "rector scholae" - (kierownik szkoły) o imieniu Martinus - Marcin.

1646r. - Budynek szkoły zniszczony.

1676r. - Szkoła wznowiła działalność, "rector scholae" - Florian Czechowicz, lat 48.

1748r. - Proboszcz Tomasz Przyłuski nie utrzymuje nauczyciela.

W 1791r. zostaje założona szkoła trywialna. Nauczyciel otrzymuje w formie uposażenia 50 florenów rocznie od gminy i proboszcza. Szkoła początkowo mieściła się w wikarówce. Dyrekcja dóbr kameralnych (rządowych - w Zarzeczu k. Niska) zapewniała nauczycielowi kawałek gruntu, a gmina zapewniała dodatek uposażeniowy. Szkoła dysponuje jednym pokojem.

W archiwalnych dokumentach szkoły są dokładne zapisy, potwierdzające stopień organizacji szkoły od 1792r. co świadczy o trosce mieszkańców i duszpasterzy o dziatwę szkolną (stąd też szkoła w Pysznicy w 1992r. obchodziła Jubileusz 200 - lecia ze świadomością, że szkoła miała wtedy więcej niż 200 lat).

6 lutego 1792r. - Rozpoczęto naukę w szkole, którą wyposażono w potrzebne sprzęty.

1793r. - Został wybudowany nowy budynek szkolny przez proboszcza Tomasza Nicałkowicza, ale brak jest ławek, dlatego nauka się nie odbywa.

1803r. - Nauczycielem szkolnym jest organista. Szkoła nie funkcjonuje, ponieważ rodzice nie posyłają dzieci (były potrzebne w gospodarstwie).

1811r. - Budynek szkolny w pobliżu kościoła stoi pusty, bez uczniów, gdyż pobliscy parafianie - wieśniacy niechętni są do posyłania dzieci po naukę.

1816r. - Szkoła zostaje siłą odebrana i oddana na mieszkanie urzędnika (skarga nauczyciela z dnia 4 grudnia 1815 r.). Poprzedni nauczyciel odpowiednio przygotowany do uczenia dzieci został przez prefekturę rządową w Zarzeczu wypędzony z Pysznicy z wielką szkodą dla parafian i proboszcza. W Pysznicy znajduje się około 50 dzieci płci obojga zdatnych do pobierania nauki.

1825r. - Nauczycielem jest Stanisław Dziurżyński, który pobierał wynagrodzenie 250 florenów i 32 krajcarów rocznie. Uczniów 60, postęp w nauce - dostateczny.

1830r. - Nauczyciel Ignacy Rzechak. Uczniów 43 (wszystkich parafian w ogromnej parafii Pysznickiej, sięgającej od Jastkowic, aż do Kurzyny było w tym czasie 7672).

1840r. - Nauczycielem jest ks. Józef Gralewski - wikariusz. Uczył 20 dzieci: czytania, pisania, rachowania i katechizmu.

Dzieci zapisanych do szkoły w 1853r. - 64 uczniów. Klasyfikowanych w roku szkolnym 1853 - 33 uczniów.

1854r. - Dzieci w wieku szkolnym ok. 800.

1870r. - Zorganizowana zostaje publiczna szkoła ludowa "pod zarządem państwowym" mieści się w wikarówce i budynku miejscowego tartaku. Jej kierownikiem jest Jan Wertz.

1875r. - Rozpoczęto budowę murowanego budynku szkoły stojącego do dziś (mieści się w nim przedszkole) o czterech izbach lekcyjnych i mieszkaniu dla kierownika szkoły.

1914r. - W wyniku działań wojennych podczas I wojny światowej mocno ucierpiał murowany budynek szkoły, który został trafiony pociskiem artyleryjskim.

1 września 1934r. - Oddano do użytku drewniany budynek szkoły, w którym uczą się obecnie uczniowie klas I - III.

23 lutego 1969r. - Uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego przy ulicy Wolności 324.

Zaszczytne imię Wielkiego Rodaka szkole podstawowej nadano Uchwałą Rady Gminy w Pysznicy w dniu 25 lutego 1999 roku. Ta ważna decyzja dla ówczesnej społeczności szkolnej oraz dla jej przyszłych pokoleń zapadła u progu trzeciego tysiąclecia, w hołdzie za XX lat Pontyfikatu Jana Pawła II. Tablicę upamiętniającą nadanie szkole imienia poświęcił Ojciec Święty podczas wizyty apostolskiej w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku. Noszenie tego imienia jest nieustanną nobilitacją do jeszcze pełniejszej pracy przy budowaniu fundamentów pod przyszłe życie powierzonych nam pokoleń. Jest to Misja szkoły, której przesłanie stale wdrażamy w koncepcję pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły podstawowej i gimnazjum.

Należymy do Ogólnopolskiej i Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Jednocześnie podjęliśmy się zadania integracji szkół noszących to imię w Diecezji Sandomierskiej, organizując Diecezjalne Przeglądy Twórczości Dzieci i Młodzieży.

Nasza szkoła jest pełna historii, bo ma za sobą wszelkie szczeble rozwoju szkolnictwa. To motywuje do podtrzymywania tradycji zgodnie z hasłem Programu Wychowawczego - "Jesteśmy stąd". Uczniowie poznają i kultywują tradycje miejscowości i regionu. Corocznie odbywają się konkursy "Bożonarodzeniowych szopek", "Palm i koszyczków wielkanocnych". W kalendarz szkolny, już na stałe wpisały się także Dni Seniora organizowane 21 stycznia.

Od 1993r. jesteśmy szkołą realizującą Program Prozdrowotny. 20 marca 2001r. otrzymaliśmy Certyfikat przyjęcia Zespołu Szkół w Pysznicy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim. Troska o prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dzieci i młodzieży jest stałym elementem naszej pracy.

"Szkolny eko - ład" dodaje uroku życiu szkoły. Na Jubileusz 200-lecia szkoły zasadziliśmy 200 drzewek, które ozdabiają otoczenie szkoły. Główne hasła "Szkolnego eko - ładu" to: ekologiczna szkoła, ekologiczny dom i szkolna eko - turystyka.

Uroczystości i obchody rocznic odbywają się według autorskich scenariuszy w pięknej oprawie muzycznej i plastycznej. Uczymy przez to twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym, odbioru dzieł sztuki i rozwijamy u uczniów zdolności i zainteresowania.

Szczególną troską otaczamy uczniów poszukujących, zdolnych, nieprzeciętnych, którzy poprzez udział w konkursach, przeglądach różnych szczebli promują szkołę w środowisku i daleko poza nim.

Rodzicom i opiekunom oferujemy wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci. Pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych lub pozaszkolnych oraz innych spraw zapewniają logopeda i pedagog szkolny.

Przyjmujemy również wyzwania, które stawia przed nami XXI wiek. Nasi uczniowie potrafią posługiwać się Technologią Informacyjną, mają także możliwość nauki dwóch języków obcych. W ramach Edukacji Europejskiej przygotowują się do poszanowania dorobku kulturowego i gospodarczego narodów Europy.

Mamy spore osiągnięcia sportowe, które są efektem pracy naszych nauczycieli i ich zaangażowania w prowadzenie zajęć sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego i Uczniowskiego Klubu Sportowego "Orlęta-Olimpia". Corocznie organizowane Dni Sportu są okazją do podsumowania całorocznej pracy, zaprezentowania wyników mistrzów i wręczenia nagród.

Nasi rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Rada Rodziców wraz z dyrekcją organizuje corocznie bale sylwestrowe na rzecz pomocy szkole, które cieszą się dużym powodzeniem i mają stałych bywalców.